fbpx
שתפו
שתפו

תנאי שימוש

תנאי שימוש – אתר תרבותא
1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל אתר תרבותא (להלן “האתר”).
2. בעת רכישת כרטיס באתר ‘תרבותא’ \ בכל רכישת כרטיס בדרך אחרת לאירוע מטעם ‘תרבותא’ ע”י סימון “וי” בתיבה אישור תנאי השימוש, מסכים\ה הרוכש\ת לקבלת דיוור מטעם האתר, באמצעים שונים: לרבות, אך לא רק, בדואר אלקטרוני ומיסרונים.
3. לאחר רכישה באתר \ בכל דרך אחרת לאירוע של חברת ‘תרבות’ מסכים הרוכש\ת להיכלל במאגר המידע של תרבותא אירועי תוכן ולקבל פרסומים הן במייל והן בהודעה לנייד על האירועים השונים שהחברה מארגנת ומפיקה.
4. יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועידכונם הינה על הרוכש\ת אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים מדויקים, ועל כן לא תשמע טענה בעניין אי קבלת הטבות/מבצעי מועדון, פועל יוצא של טעות במילוי הפרטים כאמור. רוכש\ת נדרש, אפוא, לוודא, כי הנתונים שמסר הינם תקינים ומלאים, וכן נדרש לעדכן את החברה על כל שינוי בפרטיו.
5. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור רוכש\ת כמפורט לעיל, יישארו בידיה של החברה ו/או מי מטעמה, ולא יעשה בהם שימוש, למעט ליצירת קשר עם רוכשי הכרטיסים, שליחת דיוור ועדכונים שונים.
6, למען הסר ספקות, יודגש כי סימון “וי” בתיבת אישור תנאי השימוש בעת רכישת הכרטיס, נותן הרוכש\ת הסכמתו\ה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. כמו כן, יודגש כי כל מידע אודות הרוכש\ת שיצטבר יחשב לקניינה של החברה, והרוכש\ת מוותרים בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
7. רוכש\ת רשאיים, בכל עת, לבקש את הסרתם ממאגר הדיוורים באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת office@tarbuta.com ו/או בבקשה בהודעה בדף הפייסבוק של: תרבותא – אירועי תוכן.

מידע ופרטים:
8. למידע ופרטים נוספים ניתן יהיה לקבל באמצעות דואר אלקטרוני: office@tarbuta.com
9. עותק מתקנון זה יינתן עם דרישה וללא תמורה, במשרדי החברה בכתובתה לעיל, בתיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות.

שונות:
10. עם אישור תנאי השימוש, מקבל על עצמו המאשר\ת את תקנון החברה המפורט כאן והמחייב בין הצדדים.
11. רוכש\ת מצהיר בזה, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או כל אירוע אחר שאינם בשליטתה של תרבותא, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו את הרוכש\ת בכל סעד ו/או תרופה.
12. אתר תרבותא שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב התקנון בנוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהיה מצוי מעת לעת במשרדי החברה.
13. תקנון זה, וכל עילה משפטיות הנובעת ממנו, לרבות תוקפן ופרשנותן של הוראותיו, תהיה כפופה לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.
14. מטעמי נוחות בלבד, כתוב התקנון בחלקו בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו גם בלשון נקבה.

שתפו
שתפו
דילוג לתוכן